Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Lista produktów, które zawierają GMO

Published: Tuesday, 03 March 2015

Genetycznie modyfikowana ?ywno?? to produkty tworzone z pomoc? in?ynierii genetycznej. O tym, jakie produkty s? najcz??ciej генномодифицированными widzia?a katalogu medycznego.

Amerykanie mogą zezwolić genetycznie modyfikować dzieci

Published: Tuesday, 03 March 2015

Ameryka?skim badaczom mog? pozwoli? na zmian? genotypu. Tak? mo?liwo?? rozwa?a komitet steruj?cy ds. kontroli ?ywno?ci i lek?w. Wi?cej o tym dowiedzia? katalogu medycznego.

Skutki spożywania GMO produktów

Published: Tuesday, 03 March 2015

Ka?dy wie, ?e spo?ywanie produkt?w GMO jest szkodliwe dla zdrowia cz?owieka. Wi?cej informacji o tym, jakie mog? by? skutki spo?ywania takich produkt?w widzia?a katalogu medycznego.

Naukowcy odkryli, że autyzm rozwija się jeszcze przed narodzinami

Published: Tuesday, 03 March 2015

W wyniku d?ugotrwa?ych bada? ameryka?scy naukowcy twierdz?, ?e autyzm zaczyna si? wtedy, gdy dziecko rozwija si? w ?onie matki. Wi?cej o tym dowiedzia? katalogu medycznego.

Określić cechy twarzy człowieka można za pomocą analizy DNA

Published: Tuesday, 03 March 2015

Naukowcy twierdz?, ?e znale?li nowy spos?b odtwarza? wygl?d cz?owieka. B?d? oni mogli to zrobi? za pomoc? analizy DNA. Wi?cej o tym dowiedzia? katalogu medycznego.

Zaprojektowane urządzenie, które wykryje GMO w produktach domu

Published: Tuesday, 03 March 2015

Przez rosyjskich naukowc?w zosta? zaprojektowany прилад. pomo?e pozostaj? zdrowe. To urz?dzenie pomo?e ci okre?li? jako?? zakupionego produktu. Wi?cej o urz?dzeniu i sposobie funkcjonowania widzia?a katalogu medycznego.

Genetyka: jak będzie wyglądał człowiek za 100 000 lat (FOTO)

Published: Tuesday, 03 March 2015

Genetycy odkryli, jak zmieni si? wygl?d cz?owieka w przysz?o?ci. Wi?cej o tym dowiedzia? katalogu medycznego.

Miast w europie:czego nie wiesz ludzkie ciało

Published: Tuesday, 03 March 2015

Cia?o cz?owieka jest niepowtarzalny i сложнейшим mechanizmem. Ka?d? cz??? informacji ludzko?? wyodr?bnia si? bardzo powoli. Wi?cej na temat specyfiki ludzkiego cia?a, kt?rych mo?na nie wiedzie?, zobacz dalej.

Dlaczego niektórzy ludzie smukłe bez wysiłku

Published: Tuesday, 03 March 2015

Wiele os?b zachowuje swoj? figur? idealn?, nie przyk?adaj?c do tego ?adnego wysi?ku. Wi?cej o tym, dlaczego tak si? dzieje widzia?a katalogu medycznego.

Alkoholizm jest zawarty genetycznie?

Published: Tuesday, 03 March 2015

Naukowcy ju? dawno odkryli, ?e sk?onno?? do alkoholizmu regulowany genetycznie. Wi?cej na temat relacji gen?w i alkoholizmu mo?na znale?? w katalogu medycznego.