Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Ospa wietrzna u niemowląt. Objawy i leczenie ospy wietrznej u niemowląt

Published: Wednesday, 30 August 2017

Ospa wietrzna u niemowl?t zdarza si? bardzo rzadko. Na osp? wietrzn? nara?one s? przede wszystkim niemowl?ta nie karmione piersi? lub te, kt?rych matki na osp? wietrzn? nie chorowa?y. Jak rozpozna? osp? wietrzn? u niemowlaka? Objawy i leczenie ospy wietrznej u niemowl?t.

AneVivo - nowa metoda leczenia niepłodności. Czy to alternatywa dla in vitro?

Published: Wednesday, 30 August 2017

AneVivo to nowa metoda leczenia niep?odno?ci. Ma by? ona alternatyw? dla tych, kt?rzy nie chc? skorzysta? z in vitro. Ca?y proces odbywa si? bowiem w ciele matki, bez szalek i nak?uwania. Leczenie tego typu dost?pne jest ju? m.in. w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a nied?ugo b?dzie tak?e w Polsce. Na czym dok?adnie polega metoda AneVivo?

Kaszel i przeziębienie - jak sobie z nimi radzić w ciąży

Published: Wednesday, 30 August 2017

Kaszel w ci??y jest szczeg?lnie uci??liwy, w nocy nie pozwala spa?. Jeszcze niedawno si?gn??aby? po aspiryn? albo jedno z tych cudownych lekarstw „trzy w jednym”. Ale nie teraz, kiedy jeste? w ci??y. Jak wi?c mo?esz skutecznie leczy? kaszel i przezi?bienie?

ZESPÓŁ POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW (PCOS) utrudnia zajście w ciążę

Published: Wednesday, 30 August 2017

Je?eli twoja miesi?czka jest nieregularna (co 3-4 miesi?ce), tyjesz, cho? jesz niewiele, przy tym na twarzy i plecach pojawi? si? tr?dzik, a pod nosem w?sik, wybierz si? do ginekologa-endokrynologa. To mo?e by?  PCOS, czyli zesp?? policystycznych jajnik?w - schorzenie, kt?re bywa przyczyn? niep?odno?ci.

Co pomoże na PRZEZIĘBIENIE U DZIECKA

Published: Wednesday, 30 August 2017

Przezi?bienie u dziecka daje charakterystyczne objawy: wodnisty katar zatykaj?cy nos i zmuszaj?cy do oddychania przez usta, b?l gard?a, kaszel, podwy?szona temperatura cia?a. Jak piel?gnowa? dziecko chore na wirusowe zaka?enie g?rnych dr?g oddechowych, nazywane popularnie przezi?bieniem? Jak ?agodzi? objawy przezi?bienia u dziecka?

Ospa wietrzna w ciąży. Jakie zagrożenia dla matki i płodu niesie ze sobą ospa wietrzna w ciąży?

Published: Wednesday, 30 August 2017

Ospa wietrzna w ci??y niesie ze sob? zagro?enie zar?wno dla kobiety w ci??y jak i p?odu. Najpowa?niejszym powik?aniem u kobiety w ci??y chorej na osp? jest zapalenie p?uc, przy czym ?miertelno?? dochodzi 2 procent. U dziecka mo?e wyst?pi? wrodzony zesp?? ospy wietrznej. Jakie zagro?enia dla matki i p?odu niesie ze sob? ospa wietrzna w ci??y?

Niepłodność idiopatyczna, czyli wszystko w porządku, a ciąży nie ma...

Published: Wednesday, 30 August 2017

Niep?odno?? idiopatyczna to ten rodzaj niep?odno?ci, kt?rego lekarze wci?? nie rozumiej?. Wszystkie badania staraj?cej si? o dziecko pary z niep?odno?ci? idiopatyczn? daj? prawid?owe wyniki, a jednak nie mo?e doj?? do pocz?cia. Dlaczego tak si? dzieje? Istnieje kilka hipotez, a jedn? z nich jest... blokada emocjonalna. Jak pokona? niep?odno?? idiopatyczn??

Leczenie niepłodności: inseminacja

Published: Wednesday, 30 August 2017

Inseminacja to jedna z najprostszych metod wspomagania rozrodu. Inseminacja mo?liwa jest wtedy, gdy kobieta ma dro?ne jajowody. Zabiegu nie przeprowadza si? u pa?, kt?re maj? zmiany zapalne w narz?dach rodnych, mi??niaki macicy uniemo?liwiaj?ce donoszenie ci??y. Do zap?odnienia wykorzystuje si? plemniki partnera lub z banku nasienia. Jak przebiega inseminacja i ile kosztuje?

Nieszczepione dzieci nie pójdą do przedszkola? – prawne skutki braku szczepień ochronnych

Published: Wednesday, 30 August 2017

By? mo?e ju? nied?ugo do ??obk?w, przedszkoli i szk?? b?d? przyjmowane tylko zaszczepione dzieci – o wprowadzenie takiego rozwi?zania zaapelowa?o do Ministra Zdrowia Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej. NIL chce w ten spos?b walczy? z mod? na nieszczepienie dzieci, kt?ra mo?e by? gro?na w skutkach dla ca?ej populacji.  

Prof. Krzysztof Łukaszuk: Naprotechnologia nie zastąpi in vitro

Published: Wednesday, 30 August 2017

Brakuje wiarygodnych, recenzowanych publikacji naukowych na temat skuteczno?ci naprotechnologii. Tymczasem o efektywno?ci i bezpiecze?stwie metody in vitro powsta?y setki tysi?cy prac – m?wi prof. dr hab. Krzysztof ?ukaszuk, kierownik Klinik Leczenia Niep?odno?ci INVICTA.