Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Dlaczego mężczyźni boją się idealnych dziewczyn

Published: Wednesday, 17 January 2018

Idealna dziewczyna - tajna m?skie marzenie, jednak spotkanie to marzenie w ?yciu, m??czy?ni wol? omin?? jej stron?. Wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Du?e oczy, ci??kie u?miech, nogi "od ucha", jedwabiste w?osy, szczup?a talia, bujna pier? - to tradycyjny zestaw kobiecych cech, z kt?rych sk?ada si?" idealna dziewczyna. Plus do tego jako bonus id?: dobra gospodyni, stabilna osobowo??, dobry rodow?d i konto w banku.
Dlaczego na tej li?cie bardzo rzadko wchodz? wierno??, ?yczliwo??, zdolno?? kocha? i wsp??czu?, wra?liwo??, uczciwo??, moralno??, lojalno?? wa?ne cechy, kt?re sprawiaj?, ?e kobieta kobiet?.
Ale jednak, jaki by nie by? dla m??czyzny kobieta idea?, cz?sto wol? wybra? kobiet? bardziej незаметную, bez "wybitnych" zalet zar?wno zewn?trznych, jak i spo?ecznych.
Pomimo szeroko nag?o?nione jako?ci "my?liwego" typ "cz?owiek nowoczesny" przy bli?szym poznaniu mo?e okaza? si? stworzeniem s?abym, niepewnym siebie, z mn?stwem kompleks?w i zupe?nie nieuzasadnione w odniesieniu do ?yciowych osi?gni??. I tu pojawia si? to samo sprzeczno??, jak to si? m?wi - "widzi oko, tak z?b неймет".
Z jednej strony trzeba dba? o reputacj? "macho", z drugiej - przy spotkaniu z pi?kn?, pewn? siebie udanej kobiet?, wewn?trzny "drapie?nik" тушується i zamienia si? w "chomiku". A komu si? spodoba czu? si? blisko z kobiet? ?agodn? istot?, a nie ska??, obro?c? i opiekunem.
Cz?owiek mo?e si? ze wszystkich si? szczerze stara? si? spe?nia? te doskona?e cechy, ale d?ugo ten maraton trwa? nie mo?e. Oto i wybiera sobie cz?owiek nie jest idealny, si?ga? po kt?rym nie ma si?, mo?liwo?ci i ch?ci, a obiekt, obok kt?rego nie musi si? wysila? - i tak b?dziesz czu? si? bohaterem.
Kolejn? przyczyn?, kt?ra mo?e odegra? znacz?c? rol? w odrzuceniu m??czyzn od swego idea?u - strach uzyska? zwolnienie. Cz??ciej ni? m??czy?ni uwa?aj?, ?e u pi?knej i udanej kobiety bardzo du?o fan?w, i jeszcze jeden pretendent jej po prostu nie jest potrzebny.
ZOBACZ TAK?E: Czy mo?na dziewczynie pierwszej признаватись w mi?o?ci

 Jaron Brown Authentic Jersey