Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Co jest potrzebne do udanej rozmowy kwalifikacyjnej

Published: Wednesday, 17 January 2018

Aby z kilku kandydat?w wybrali w?a?nie ciebie, nie musisz by? Miss lub Mister world, wystarczy poprawnie pokaza? swoje zalety. Wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Nigdy nie sp??nij si?
Sp??nienie na spotkanie, a tym samym, okazujesz brak szacunku do cz?owieka, kt?ry ci? zaprosi?. Oblicz tras? z wyprzedzeniem, bior?c pod uwag? dodatkowy czas na to, aby znale?? si? siedziba firmy. Je?li z jakiegokolwiek powodu nie b?dziesz w stanie dotrze? na czas, koniecznie zadzwo? do pracownika, kt?ry wyznaczy? ci rozmow? i poinformowa? o tym, ?e задерживаетесь.
CZYTAJ TE?: 6 ?rodk?w, kt?re zwalnia ci? od nerwowego stresu
Zwr?? uwag? na wygl?d
Je?li w firmie nie ma dress code, to twoje pojawienie si? w d?insy i sportowe buty ma?o prawdopodobne uznaj? za w?a?ciwe. Surowy garnitur - najlepsze rozwi?zanie dla kandydata, kt?ry chce wytwarza? pozytywne wra?enie. Pami?taj o tym, ?e twoja fryzura powinna by? starannie u?o?ona, a zapach perfum dyskretne.
Dowiedz si? o firmie z g?ry
Zbierz jak najwi?cej informacji na temat dzia?ania firmy. Przejd? do osobistej strony w internecie, je?li on istnieje, i zobacz, jakie zadania stawia swoim pracownikom ten pracodawca, jakie pomys?y pr?buje zrealizowa?. Znajomo?? zasad pracy w firmie zagra na rozmowie kwalifikacyjnej na swoj? korzy??.
Nie zapomnij dokumenty
Twoje szanse na zatrudnienie wzro?nie, je?li we?miesz ze sob? dokumenty potwierdzaj?ce twoje kwalifikacje: orygina? lub kopia dyplomu, ?wiadectwa kurs?w, portfolio. Wypada przynie?? na spotkanie listy referencyjne, w kt?rych podane s? dane polecaj?cego, jego stanowisko i dane kontaktowe.
Uwa?aj na j?zyk
Autoprezentacja - tak mo?na opisa? wywiad z kandydatem. Nale?y unika? w swojej mowy s??w-paso?yt?w i slangu, w przeciwnym razie pracodawca mo?e powsta? wra?enie, ?e ignorujecie.
ZOBACZ TAK?E: Jak wyt?umaczy? swoje sp??nienie

 Richard Sherman Jersey