Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Jak pokonać objawy zimowej depresji

Published: Wednesday, 17 January 2018

Niech w zimie jest ?wi?teczny weekend, ale po nich mo?e nas fala takiej kwoty, ?e ani wsta? z ???ka rano nie chce, ani pracowa?. Co robi?? Czytaj wi?cej w "Kraju Zdrowie".

Na pierwszym miejscu stoi koloroterapia. Je?li organizmowi brakuje jasnych kolor?w, nale?y po prostu doda? je. Tutaj wszystko zale?y tylko od wyobra?ni, pragnie? i mo?liwo?ci. Jednym wystarczy kupi? jasny kubek, podczas gdy inni mog? potrzebowa? bardziej radykalne przekszta?cenia.
Istnieje opinia, ?e zmiana kolor?w garderoby mo?e r?wnie? przyczyni? si? do poprawy stanu. A sama procedura zakup?w wielu kobietom przynosi przyjemno??. Wi?c precz wszystkie szary, bezbarwny i smutny. Im ja?niejsze ubranie, tym bardziej pogodny nastr?j. Oczywi?cie w ramach rozs?dku: w walce z depresj? nie warto upodabnia? si? do sygnalizacji ?wietlnej, ??cz?c wszystkie mo?liwe kolory w ubraniu.
Trzecim sposobem walki z depresj? dotyczy aktywizacji stylu ?ycia. Ruch przyczynia si? do powstawania hormon?w szcz??cia w nie mniejszym stopniu, ni? czekolady. Id? na si?owni? i ciesz si? rado?ci?!
Spos?b numer cztery - to ma?e osobiste rado?ci. Siebie trzeba rozpieszcza?, nie ma znaczenia, b?dzie to ciastko, zjedli?my z pomini?ciem ?cis?ej diety lub nadzwyczajne zakup nowego apaszce.
Pi?ty spos?b. Przezwyci??y? apati? do ?ycia za pomoc? aromaterapii. Wiadomo, ?e olejki eteryczne maj? mas? przydatnych funkcji, w?r?d kt?rych wzrost odporno?ci, popraw? zdrowia i przywr?ci? spok?j. Mo?na dodawa? olejki do k?pieli lub aromatyzuje z ich pomoc? pomieszczenia.
ZOBACZ TAK?E: 10 zalet samotno?ci

 Justin Pugh Womens Jersey