Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Dlaczego jesteś ciągle zmęczony

Published: Wednesday, 17 January 2018

Mimo, ?e teraz jest okres wakacji i czasu na relaks wiele, zm?czenie, jakby nas goni. Dlaczego tak - czytaj w katalogu medycznego.

Tak wi?c, g??wne przyczyny ci?g?ego zm?czenia:
1) Brak snu — zgodnie z zaleceniami ekspert?w, d?ugo?? snu powinna by? w granicach 7-8 godzin, aby cz?owiek udaje si? odzyska?. Jednak wielu ludzie ?pi? dzisiaj, tylko po 5-6 godzin na dob?.
2) Brak aktywno?ci fizycznej — wielu mo?e si? wydawa? dziwna, taka przyczyna. Przecie?, na logik?, ?wiczenia wymagaj? dodatkowych nak?ad?w energii. W rzeczywisto?ci jednak regularne, umiarkowane ?wiczenia fizyczne podnosz? tonus i zwi?kszaj? energi?, a ich brak powoduje wi?ksze zm?czenie.
3) Brak wody — niezauwa?alna, ale wa?na przyczyna zm?czenia. Pami?taj o tym, ?e nale?y pi? 1,5 — 2 litry wody dziennie. Nawet utrata 2% wody powoduje brak energii i wi?ksze zm?czenie.
4) Niedob?r witamin i mikroelement?w — jedz du?o warzyw i owoc?w — ?r?de? niezb?dnych witamin i b?onnika.
5) Perfekcjonizm, d??enie do doskona?o?ci sprawia, ?e mo?na pracowa? bez przerwy, nadmiernie pracowa? — i tw?j organizm wr?cz prosi o wakacjach.
ZOBACZ TAK?E: Najbardziej niebezpieczne zawody dla uk?adu nerwowego

 Rafael Bush Authentic Jersey