Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Męskie słabości, z których korzystają kobiety

Published: Wednesday, 17 January 2018

Komu? komu a kobietom nie trzeba m?wi?, jak manipulowa? innymi. Zw?aszcza, gdy chodzi o m??czyzn. Wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Pierwsza s?abo?? m??czyzn polega na ich potrzeby patrze? na co? dobrego. Je?li potrzebujesz co? szybko i skutecznie udowodni? m??czy?nie, naj?atwiej zrobi? to za pomoc? wzroku. Trzeba wiedzie?, ?e w razie potrzeby, ka?da kobieta jest w stanie wywo?a? w m??czy?nie po??dane uczucia. Pi?kna sukienka, dekolt i w?a?ciwy makija? czyni? cuda.
CZYTAJ TE?: Jak sk?oni? faceta do zwi?zku
M??czy?ni kochaj? pi?kno nie tylko obejrze?, ale i dotkn?? jej. Silna p?e? topi si? od dotykania jedwabi?cie g?adk? i delikatn? sk?r?. Zadbane d?onie, mi?kkie pi?ty i przyjemna w dotyku oparcie mog? uspokoi? i zach?ci? m??czyzn?. On jest gotowy zrobi? wszystko, bo przed nim jest prawdziwy anio?.
M?wi?c o m?skie s?abo?ci, nie nale?y zapomina? o s?uch. To w?a?nie on zajmuje jedno z najwa?niejszych miejsc w pe?nych grach mi?osnych. Uczucia, kt?re towarzysz? milczeniem i cisz?, trac? sw?j urok. M?wi?, ?e kobiety kochaj? uszami, a m??czy?ni nieznacznie odstaj? od nich: przyjemna barwa g?osu i atrakcyjne intonacji s? w stanie wp?yn?? na nastr?j ka?dego m??czyzny.
Jeszcze jednym ?e?skich odbiorem z dawnych lat jest zapach. Ludzkie odruchy zwi?zane z w?ch, s? najbardziej silne, dlatego najlepiej przyci?gn?? do siebie m??czyzn? w?a?nie za pomoc? zapach?w. Natura obdarzy?a ka?d? kobiet? swoim niepowtarzalnym zapachu, kt?ry przyci?ga m??czyzn. Ale opr?cz naturalnych zapach?w, istnieje wiele innych sposob?w, aby oczarowa? m??czyzn?. Na przyk?ad, ?adne perfumy i zapach olejk?w mog? mie? wp?yw na partnera w najbardziej nieoczekiwany spos?b.
ZOBACZ TAK?E: 5 specjalnych tajemnic uwodzenia m??czyzn

 Tom Compton Womens Jersey