Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Główne objawy zimowej depresji

Published: Wednesday, 17 January 2018

W zimie na ulicy nie ma s?o?ca, nie ma znanych z letnich owoc?w i warzyw, nastr?j stopniowo przesuwa si? do pozycji "?mie?". Jak rozpozna? - depresja, czy nie? Wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

W tym okresie znacznie zmniejsza pop?d p?ciowy, ale rosn? inne naturalne potrzeby: w ?nie i jedzeniu. Przy czym szczeg?lnie mocno ci?gnie na s?odkie i po?ywne. Kolejnym symptomem depresji s? wahania nastroju w ci?gu dnia. Najgorsze ludzie czuj? si? wieczorem.
CZYTAJ TE?: Jak dowiedzie? si?, ?e ci k?ami?
Cz??ciej cierpi? na depresj? ludzie emocjonalne, wra?liwy. Ameryka?scy naukowcy obliczyli formu??, z kt?rej mo?na dowiedzie? si?, jak cz?owiek jest nara?ony na sezonowym zaburzeniu. W tej formule, opr?cz psychologicznych cech osobowo?ci, zawiera takie opcje, jak dziedziczna sk?onno?? do depresji, ilo?? jasnych godzin zim? w kraju zamieszkania, a tak?e negatywny efekt psychologiczny od tego, ?e cz?owiek wychodzi z domu i wraca z pracy, gdy na zewn?trz jest ciemno. Znacz?co badacze zak?adaj? takie wska?niki jak poziom o?wietlenia w biurze, psychologiczny klimat w pracy i w domu.
G??wnym powodem naszych zimowych cierpienia - kr?tka d?ugo?? dnia. Idziesz do pracy - ciemno, wracasz - jest ju? ciemno. Jak tu nie wpa?? w rozpacz? To nie przypadek, u mieszka?c?w po?udnia depresji wyst?puj? znacznie rzadziej ni? u mieszka?c?w kraj?w p??nocnych. Rzecz w tym, ?e w nocy u nas w m?zg wytwarza wi?cej hormonu melatoniny, kt?ry hamuje produkcj? hormon?w przysadki m?zgowej, kt?re reguluj? wiele wa?nych funkcji organizmu. Dlatego najlepszym lekarstwem na zaburzenia, ze wzgl?du na kr?tki czas letni, to w?a?nie ?wiat?o s?oneczne.
Mniej ryzykowne i bardziej skuteczny spos?b na walk? z zimow? apati? - fototerapia. Leczenie ?wiat?em mo?na w specjalnych klinikach, pod nadzorem lekarza, kt?ry dobierze promieniowanie ultrafioletowe optymalnej jasno?ci i okre?lonego zakresu. A mo?na u?y? tej metody i samodzielnie. Na przyk?ad, pod lampami halogenowymi u siebie w domu.
ZOBACZ TAK?E: Jak zrobi? dobre wra?enie w pracy

 Bradley Chubb Jersey