Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Jak być o krok bliżej do ideału

Published: Friday, 12 January 2018

Jeszcze z dzieci?stwa wiedzia?am, ?e w moim wygl?dzie jest co? nie tak, bo cz?sto si? nade mn? studiowanie. Ale wtedy jeszcze nie zdawa?am sobie sprawy, ?e w przysz?o?ci to b?dzie dla mnie prawdziwym wyzwaniem.

Moja twarz zawsze by?a daleka od idea?u. Szczeg?lnie mi na nerwy m?j ci??ar. Wiedzia?am, ?e m?j wygl?d nie podoba mi si?, ale zmieni? tego nie by?a w stanie. Wszelkie diety i zaj?cia sportowe, nawet je?li i pomagali, to bardzo kr?tko.
Wydawa?o mi si?, ?e z czasem po prostu zaakceptuj? siebie takim, jakim jestem, ale nawet kiedy sta?am si? samodzielna i niezale?na od rodzic?w m?j stan odrzucenia siebie i nie posz?o.
Rozwi?zanie problemu przysz?o do mnie przypadkowo. Okresowo po?ywi?am si? znale?? ukojenie w r??nych formach, gdzie wymieniali si? do?wiadczeniami, dziewczyny z problemami podobnymi do mojego. Wiadomo?ci by?o wiele, ale zdecydowa? si? na kompleksowe rozwi?zanie problemu mogli tylko nieliczni. Na wiadomo??, jedn? z takich "jednostek" ja i wpad?am.
Dziewczyna opisywa?a problem prawie identyczny z moim. By? mo?e, ja nawet bym nie zauwa?y?a jej wiadomo?ci. Ale to, jak opisa?a swoje uczucia odno?nie swojego wygl?du, po prostu w pe?ni odzwierciedla moje w?asne do?wiadczenia.
Ale najbardziej mnie uderzy?o, to ca?e szcz??cie wytwarzane ze wszystkich z ka?dej litery w jej komunikacie, kiedy opisa?a siebie now?, po tym jak zmieni?a sw?j problem za pomoc? chirurgii.
Po przeczytanej mi samej zachcia?o si? czego? dowiedzie? o tym, jak dok?adnie chirurdzy mog? pom?c ludziom z nadwag?. W wyniku d?ugotrwa?ego wyszukiwania r??nych klinik i opisy us?ug, kt?re one dostarczaj?, najbardziej interesuj?cy wyda? mi si? centrum "operacja". Ju? na samym ich stronie - http://www.center-ex.com/, mo?na uzyska? szczeg??owe informacje na temat ka?dej us?ugi, z kt?rej us?ug tej instytucji.
Ale mi to ju? koniec, jak редкостной трусихе jednego tylko serwisu by?o ma?o. Po kilku dniach postanowi?am sama skonsultowa? si? u ich lekarza i samemu us?ysze?, ?e m?j problem z wag? mo?e si? zdecydowa?.
Ju? na pierwszych krok?w w tej klinice mi zrobi?o si? spokojniej. Orze?wiaj?ce u?miech pracownik?w bardzo pomagali walczy? z moj? niepewno?ci? i strachem. W gabinecie u lekarza jestem zupe?nie zapomnia?a o swoich obawach, bo w ko?cu mi szczeg??owo wyja?ni? dok?adnie, jak mog? pokona? sw?j problem. Lekarz m?g? dost?pne opowiedzie? mi o tym, co stanowi leczenie chirurgiczne oty?o?ci .
Wydawa?o mi si?, ?e ju? w po?owie naszego rozmowie z lekarzem nie jestem psychicznie zdecydowa?a si? na to, ?eby skorzysta? z us?ug kliniki. To by?o tylko jedno "ale": nie wiedzia?am, czy b?d? mog?a sobie na to pozwoli? finansowo. Ale i tu okaza?o si?, ?e moje prze?ycia s? daremne, moich oszcz?dno?ci ca?kiem brakowa?o i na operacj?, i w okresie rehabilitacji.
Nie mog? powiedzie?, ?e by?o mi nie straszne, kiedy k?ad?am si? na operacj?, podobnie jak nie da si? powiedzie? i o tym, ?e po zabiegu od razu sta?o si? ?atwe. Ale, okres rehabilitacji specjali?ci kliniki je?? z?agodzi? wszystkimi si?ami, za co im moja ogromna wdzi?czno??.
Ale mimo wszystko jestem wdzi?czna losowi za to, ?e wystarczy?o mi odwagi zdecydowa? si? na to. A specjali?ci centrum "operacja" za to, ?e mogli pom?c mi zrealizowa? moje marzenie w ?ycie. Teraz z ch?ci? разглядываю siebie w lustrze, bo teraz wiem na pewno – moje pojawienie si? w moich r?kach.

 Riley Dixon Womens Jersey