Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Oczyszczanie wątroby węglem aktywnym

Published: Monday, 25 December 2017

Zabieg oczyszczania w?troby w?glem to bud?etowa jednak skuteczny zabieg. W?giel to adsorbentu, kt?ry pomaga w chorobach w?troby.

Oczyszczanie w?troby w?glem aktywnym mo?e odbywa? si? na r??ne sposoby. jednak przy ka?dym z nich nale?y przestrzega? podstawowych zasad odbioru w?gla aktywowanego.
CZYTAJ TAK?E: Oczyszczanie organizmu pio?unem
Przede wszystkim nale?y wzi?? oko?o 1-2 godziny przed posi?kiem i po. Podczas spo?ywania w?giel lepiej ograniczy? spo?ywanie t?ustych i zwi?kszy? liczb? szybkiego przyjmowania p?yn?w.
Czyszczenie w?glem trwa od 15 dni do miesi?ca. Stosowa? w?giel aktywny nale?y dwa razy na dzie?. Ilo?? tabletek jest ustalana indywidualnie w zale?no?ci od wagi. Na ka?de 10 kg masy cia?a nale?y wypi? jedn? tabletk?.
Od oczyszczania w?troby w?glem nale?y zrezygnowa? ludziom u kt?rych wrzody ?o??dka.
Przypomnijmy, ?e wcze?niej strona "Zdrowie" pisa? o oczyszczanie jelita s?on? wod?.

 Pat Elflein Jersey