Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Sposoby oczyszczania nerek

Published: Monday, 25 December 2017

Nerki wykonuj? bodaj czy nie najwa?niejsz? prac? w organizmie, ale niew?a?ciwe od?ywianie mo?e powodowa? pojawienie si? piasku. Wi?cej informacji mo?na znale?? w katalogu medycznego.

Wywar z dzikiej r??y na stra?y zdrowych nerek.
Ten spos?b oczyszczania nerek w warunkach domowych r?wnie? opiera si? na u?yciu naturalnych produkt?w. Tym razem to b?dzie dzika r??a. Zawarte w tej wspania?ej jagody substancje s? w stanie rozpuszcza? kamienie nerkowe do konsystencji drobnego piasku. Dlatego podstaw? procesu oczyszczania nerek taka sposobem jest picie wywaru z dzikiej r??y. Taki wywar ?atwo przygotowa? samemu: dwie ?y?ki owoc?w (lub korzenie) dzikiej r??y zalewa si? szklank? wody i gotowa? przez 15 minut. Nast?pnie wywar nale?y ostudzi? i dok?adnie odcedzi?. Przyjmuje si? taki ros?? w 1/3 szklanki trzy razy na dzie?. Trwa proces oczyszczania nerek dzikiej r??y od p??tora do dw?ch tygodni.
CZYTAJ R?WNIE?: Ry? przeciwko osady soli w organizmie
Сокотерапия przy oczyszczaniu nerek.
Metoda przewiduje stosowanie r??nych sok?w wed?ug okre?lonego schematu. W lipcu - sok z og?rka, w sierpniu - sok z dyni, we wrze?niu - sok z dyni. Soki najlepiej zbiera? w okresie dojrzewania tych owoc?w, gdy w nich obserwuje si? maksymalne st??enie sk?adnik?w od?ywczych. Nadaj? si? do oczyszczania nerek oraz koktajle z sok?w. Po prostu jeden z sok?w (z og?rka, dyni lub кабачковый) bierze si? za podstaw?, a nast?pnie do niego dodawany jest inny - to tylko kwestia gustu. Trzeba pi? szklank? soku na p?? godziny przed posi?kiem trzy razy dziennie.
Jest jeszcze i taka przydatne koktajl: sok z marchwi (9 sztuk), sok z selera (5 cz??ci) i sok z pietruszki (2 cz??ci). Wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e sok z pietruszki jest bardzo silnie dzia?a na nerki, dlatego w czystej postaci mo?na pi? nie wi?cej ni? 60 ml.
Przydatny w sprawie oczyszczania nerek i соковый koktajl, w sk?ad kt?rego wchodz?: marchew, buraki i sok z og?rka w proporcji 10: 3: 3.
Nerki oczy?ci? jab?kowy dieta.
Doskona?ym rozwi?zaniem oczyszczania nerek jest jab?kowy dieta. Jest ona przeznaczona tylko na trzy dni, a efekt daje wspania?y. Przy takiej diecie ?niadanie powinno zaczyna? si? od ?wie?o wyci?ni?tego soku jab?kowego (jedna szklanka). A potem w ci?gu dnia co dwie godziny trzeba b?dzie pi? 2 szklanki soku. To pomo?e zabi? apetyt i doskonale promoet nerki. Ca?y czas (wszystkie trzy dni) nic nie da.
Przypominamy, wcze?niej pisali?my o tym, jak nauczy? si? pi? wod?.

 Marquez Valdes-Scantling Jersey