Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Miód najlepszy obrońca odporności

Published: Friday, 06 March 2015

To s? w?a?nie te s?odycze, kt?re b?dziemy spo?ywali w dzieci?stwie, gdy chorowali lub sam chcia?em co? pysznego. Dlaczego jest to dobra mi?d - czytaj w katalogu medycznego.

Wykonany пчелками produkt ten od dawna jest uwa?any za jedn? z najbardziej zdrowych, a tak?e posiada w sk?adniki od?ywcze i w?a?ciwo?ci lecznicze.

Korzy?ci miodu wynika z du?ej zawarto?ci glukozy i fruktozy, a tak?e wiele mikroelementy - ?elazo, jod, magnez, potas, wap? i inne.

• Pomimo wysokiej kaloryczno?ci mi?d przydatne dla regeneracji si? ludziom po ci??kich chorobach, po zawod?w sportowych, po ci??kich ?wicze? fizycznych, a tak?e dzieci w czasie intensywnego wzrostu;


• Mi?d zwi?ksza odporno?? organizmu, jego odporno?? na choroby, w zwi?zku z tym mi?d jest cz?sto stosowany przy przezi?bieniach;

• Mi?d stosowany jest w leczeniu chor?b uk?adu sercowo-naczyniowego, uk?adu oddechowego, przewodu pokarmowego, sk?ry i wiele innych chor?b;

• Posiadaj?c bakteriob?jcze, mi?d jest naturalnym ?rodkiem ochronnym. Nigdy nie pokrywa si? ple?ni?, jak i produkty, zanurzone w nim.

Przypominamy, wcze?niej pisali?my o tym, jak je?? na wakacjach.

 Ronnie Harrison Womens Jersey