Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Вечник. Porady m. дочинця na długowieczność

Published: Sunday, 18 October 2015

Popularno?? ksi??ek мукачевского dziennikarza Miros?awa Дочинца mo?na por?wna? tylko z wyda? gazety "Порадниця". Autor dzie? o 104-letniego m?drca Andrzeja Kruka i gazet? ukrai?skiej prowincji graj? na tym samym polu - czytelnikom przydatne porady na temat ?ycia i zdrowie w szerokim spektrum: od sekret?w szcz??liwego ma??e?stwa do leczenia cukrzycy kapust?.


M?dry dziadek ze wsi jako no?nik zdrowego "ludowego" sensu - tradycyjny bohater ukrai?skiego wszystkim. Szczeg?lnie popularny jest w?r?d satyryk?w - od Ostap Wi?ni do Paw?a Глазового, - wypowiada? wieczne prawdy, czasami przeciwstawiaj?c ich ?wiatopogl?du m?odzie?y, sk?onnej do ?lepego pod??ania modzie. Dziadkowie w roli rdzenia ludu osiedlili si? w utworach прозаиков-нацреалістів - jak bohater "Wiecznego Iwana" Wiktora Миняйло.

Дедовской si? brakuje i nasz czas. W ukrai?skiej медиасфере jednocze?nie nadaj? dw?ch starc?w - wujek Дезийдерій z bloga Walentynki Tkacza w "Ukrai?skiej prawdzie" i "вечник" Andrzej Kruk z dzie? Miros?awa Дочинца. A na przestrzeni Facebook мудрствует нелукаво wirtualny "wujek Дезьо", kt?ry zast?pi? "ojca", ale nie styl. S?dz?c po liczbie komentarzy na zasobach i sprzeda?y w ksi?garni "Є", stare ?atwo zdoby?y popularno?? wykszta?conej cz??ci narodu ukrai?skiego. Warto zauwa?y?, ?e obaj dziadkowie pochodz? z Karpat, kt?rzy s?usznie uwa?aj? centrum narodowo?ci, tradycji i w blisko?ci natury.

Najbardziej kompletne ?ycie Andrzeja Kruka - ksi??ka "Вечник" - szczeg??owo opisuje jego drog? w stylu romantycznego агиографии. Oczywi?cie, wieku i rolnictwa pochodzenia nie jest wystarczaj?ce do prawa do nauki, autor konstruuje dziadka maksymalnie intensywny ?ywot. Tam jest i p?omienn? m?odzie?czej mi?o?ci, i pobyt w stadzie wsp??czesnego Dowbusza, i walka za element karpacki Ukrain?, nawet prawdziwa робинзонада w??cznie z oswojeniem kozy w?r?d g?rskiego pierwotnego lasu. Pos?usze?stwo w скиту, obozy NKWD i wojny z kryminalist?w, ucieczki z Gu?agu, zapoznanie si? z chi?skim ta, podr?? do Grecji w ?adowni statku, ?ycie na Athos i wykopaliska archeologiczne na Zakarpaciu - dziadek prze?y? XX wieku za ca?? Ukrain?. I z ka?dego ?yciowego odcinka wyni?s? wnioski zosta?y zaznaczone w ksi?dze kursyw?. P??niej autor zebra? wszystkie "курсиви" bez biografii i wyda? ich w osobnej ksi??ce "D?ugie lata, dobre lata" (oczywi?cie dla tych, kt?rzy wierz? Kruka na s?owo).

Квінтесенсія m?dro?ci Andrzeja Kruka - "nie bierz z?ego w g?ow?, a ci??kiego w r?ce" plus porady dietetyczne, takie jak "nie pi? piwa i jest du?o zieleni". W ?wiatopogl?dzie dziadka mieszane sztuki ludowej chrze?cija?stwa i магізму, zespolenia z natur?, podobnego do nauki Porfirii Iwanowa, псевдонаучных wiedzy z popularnych gazet. Kazanie cz?owiecze?stwa, pokory i zgody ze ?wiatem przerywane opowie?ci o tym, jak pradziadek bohatera widzia?em w czarownic ogony, i ?e w Abchazji i do tej pory ?yj? neandertalczycy.

W czym tkwi sekret popularno?ci czytelnik?w Andrzeja Kruka w?r?d wszystkich warstw spo?ecze?stwa ukrai?skiego? Jak wynika z p??ki ksi?gar? i sonda?e opinii publicznej, pierwsze miejsce w?r?d нехудожественных dzie? trzyma zdecydowanie literatura motywacyjna. Nic dziwnego - kult "sukcesu" i "skuteczno?ci" wymaga swych pism ?wi?tych. Ksi??ka Miros?awa Дочинца te? jest motywacyjnej, ale z innym znakiem - zamiast пацючих biegania za sukcesem i d??enie do prowadzenia na dob? do 48 godzin, dziadek Andrzej uczy nas, nie spieszy? si?, nie stara? si? bardziej potrzebny, nie grub w pracy lub domu. Co? takiego oferuj? zm?czony mened?er?w ?redniego szczebla modne демотивационные nurtu slow life i дауншифтінгу, ale dziadka porady - nie ma ucieczki od ?wiata w епікурейство, oni, zdaniem autora, wyrastaj? z stabilno?? ciekawe.

System Andrzeja Kruka jest ?atwe - w przepisach nie ma sztywnych ogranicze? co do jedzenia, zachowania lub stosunk?w. Nagrod? w tej walce dobrego z jeszcze lepszym obiecane d?ugie i dobre lata. Mo?na przypuszcza?, ?e дедова filozofia, mi?dzy innymi, sta?a si? успокоительным dla biednych czytelnik?w - неконкурентная teraz "biedny, ale uczciwy" autor zamienia "biedny, ale harmonijny i ?y? do stu lat". Zamiast pogoni za pieni?dzmi i statusem Miros?aw Дочинец promuje неспешное ruch po zdrowie, drogie i dos?ownie, i w przeno?ni.

Oksana Schur w recenzji "ukrai?skiego Coelho" w "Ukrai?ski tydzie?" trafnie zauwa?y?a, ?e "Вечник" przeplataj? si? z tw?rczo?ci? rosjanina W?adimira Megre o syberyjskiej відлюдницю, popularne w?r?d inteligencji w latach 1990-h. Naprawd?, d??enie do zjednoczenia z natur?, mieszanka radzieckich idea??w o godnej prost? prac? i chrze?cija?skiej pokory i dobrze uk?ada si? w ?wiatopogl?d typowego inteligenta. Dodatkowych sympatii czytelnik?w nadaje poleganie na narodowo?? jako wyj?cie z moralnego i мировоззренческого kryzysu wsp??czesno?ci. W?adza, jak zawsze, wrogie, ksi??a je?d?? na "мерседесах", naukowcy nie potrafi? leczy? raka i AIDS pozostaje tylko uszanowa? karpackiego dziadka. Oboj?tnie, co tajemnic pa?stwowych i Andrzej Kruk, jego ?ycie, i ca?y lud. Warstwa tekstu trudno nazwa? sukcesem autora - jego idealnie zdrowe i okiennice ludzie zakarpacia daleko od prawdziwych zu?ytych ukrai?skich ch?op?w. A простосердна duchowo?? bohater?w Ksi??ki" zupe?nie nie przypomina opisan? Лесем Мартовичем lub Остапом Wisnia wiejsk? rzeczywisto??. Jednak szcz??liwy высокоморальный lud przesz?o?ci, ?yje w wyobra?ni, inteligencji i systematycznie pojawia si? na kartach dzie? sztuki - wystarczy przypomnie? cho?by "Zapiski ukrai?skiego wariata".

Je?li-gorzej uroki Andrzeja Kruka przede wszystkim duchowych, to czytelnik z ludu, upewniaj?c si? ksi??ki w u?yteczno?ci prostej mierzone ?ycia, zwr?ci uwag? i na medyczne i dietetyczne porady. Oni nie pozbawieni zdrowego rozs?dku, cho? nie trzeba szuka? tam, unikalnych receptur zdrowia. W zasadzie jest to przypomnienie o szkodliwo?ci t?uszczu i alkoholu i rzecz zb?? i warzyw. Myd?o wygl?da zbi?r prostych i tanich дедовых potraw z ziemniak?w, kapusty i grochu, ?e przypomni czytelnikom o g?odni 1990-czyli Jednak kilka wskaz?wek, wygl?daj? co najmniej dziwnie, jak tu nie korzysta? z myd?em i szamponem, nie pi? wody mineralnej, nie kroi? warzywa no?em. ?mieszne zakazy poszerzona ustawieniami ?wi?towa? ma?? potrzeb? w ?rodku pola lub lasu, aby "подпитаться ziemskim energii elektrycznej", ?y? nie w betonowych, a w glinianych domach, je?? wi?cej burak?w i popi? настойкой w?dki w internecie. Czasami jednak autor przechodzi granica bezpiecze?stwa. Mi?dzy innymi w ksi??ce jest rada leczy? nadci?nienie p?j?ciem do ?a?ni, старческие choroby oczu - прикладыванием startej marchwi, a rak wywarem z kaliny. Dos?owne stosowanie si? do takiej "m?dro?ci" mo?e skierowa? do wieczno?ci znacznie wcze?niej dziadka Kruka. Czasami czytamy i jawna ignorancja: "Diabetyk?w m?cz? insulin?. Ale przecie? wcze?niej go nie by?o - i mieszkali ludzie. Jedz du?o kapusty, jak kr?liki". C??, w 104 roku mo?na zapomnie?, ?e od cukrzycy typu I a? do 1923 umierali, a odkrycie i produkcja insuliny jest uwa?any za wynalazek wieku, za kt?ry zosta?a przyznana nagroda nobla.

Sumy nak?ad?w ksi??ki o Andrzeja Kruka mo?na uzna? za sukces literackiej mistyfikacj? ostatnich lat. Niestety, nie najwy?szej jako?ci - ca?a historia шита bia?ymi ni?mi. Najpro?ciej - wiek, autor nie mo?e si? zdecydowa?, ile lat przypisa? starca. Sam bohater m?wi o 104, ale za касательными dane mu troch? za 80. Nasycenie ?ycia, prawdopodobie?stwo wypadk?w, fantastyczna opowie?? o tym, jak Kruk wiosn? uciek? z sowieckiego Gu?agu i ka?dej jesieni wraca? - wszystko to przenosi czytelnika w ?wiat ba?ni, z m?drym starszych. Ale jest w ksi??ce i powa?ne oszustwo na granicy przyzwoito?ci przez doktora nauk medycznych, w obronno?ci pa?stwa W. Білонога" o korzy?ciach oferowanych dietetycznego systemu. W li?cie naukowc?w AMN Ukrainy takiego nie istnieje... Poza ksi??kami Miros?awa Дочинца ?adnej wzmianki o takiej medyka nie ma ani w wyszukiwarkach, ani w katalogu НБУВ. Podobne fa?szerstwa z chwalenie opinie - ju? w stylu tabloid gazet z ich целителями, гіпнотизерами i контактерами.

Jednak Miros?aw Дочинец uda?o si? zadowoli? wszystkich warstw czytelnik?w, znale?? porady na ka?dy gust. Kto? wyniesie z ksi?gi m?dro?ci: "nie jeste? dla czasu, a dla ciebie czas, nie обгоняй i nie умножай czas", kto? утешится, ?e "cz?owiek, kt?ry ma kochanki, umiera wcze?niej ni? jego kobiety", a komu? przyda przepis na wegetaria?skie go??bk?w. By? mo?e z podobnych ksi??ek wyro?nie "парамотиваційна" literatura, ?e nauka nie biega? za ulotne "wzrostu", a ?y? spokojnie, w spos?b celowy i miarowo. Дилогии brakuje tylko adnotacje do krytycznego postrzegania, jak "samoleczenie mo?e by? szkodliwe dla zdrowia" lub "dziadka czytaj, a sw?j rozum miej". A z dziadkiem Owce ?egna? wcze?nie si? ?ywsze dziadka Lenina, i ma jeszcze bardzo du?y potencja? do dalszych publikacji, artystycznych i dydaktycznych.

 Armani Watts Jersey