Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

Załamanie nerwowe – objawy, przyczyny, leczenie

Published: Tuesday, 09 August 2016

Za?amanie nerwowe to nag?e, ostre zaburzenie r?wnowagi psychicznej powsta?e na skutek silnej reakcji stresowej. Kryzys mo?e pojawi? si? zar?wno w odpowiedzi na niespodziewane, traumatyczne wydarzenia, takie jak np. ?mier? bliskiej osoby, ale mo?e by? te? wynikiem narastaj?cego konfliktu wewn?trznego. Jakie s? objawy za?amania nerwowego i jak poradzi? sobie z jego skutkami?

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Święta bez stresu, czyli jak przygotować się do Świąt i nie zwariować

Published: Tuesday, 09 August 2016

Zastanawiasz si?, jak unikn?? ?wi?tecznego stresu? Oto kilka porad: ustal, co w przygotowaniach do Bo?ego Narodzenia mo?esz zmieni?, zadbaj o relacje z bliskimi oraz zaplanuj odpowiedni podzia? obowi?zk?w dla wszystkich cz?onk?w rodziny. I nie daj si? zwariowa? zakupowemu szale?stwu!

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Zostań mówcą doskonałym: ćwiczenia wzmacniające głos

Published: Tuesday, 09 August 2016

G?os pe?ni r?wnie wa?n? rol? jak gestykulacja czy spos?b poruszania si?. To on w ogromnym stopniu pomaga nam dobrze zaprezentowa? si? w pracy i wyrazi? czytelnie emocje w sferze prywatnej. Przy odrobinie wysi?ku g?os mo?na wytrenowa? tak, by pomaga? nam osi?ga? zamierzone cele.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Wakacyjna miłość: niebezpieczeństwa letniej przygody

Published: Tuesday, 09 August 2016

Przystojny, czaruj?cy, funduje ci drinki, zaprasza na kolacj? przy ?wiecach i romantyczny spacer. M?wi, ?e to na ciebie czeka? przez ca?e ?ycie. Zanim dasz si? ponie?? emocjom, zastan?w si?, czy warto anga?owa? si? w wakacyjny romans. Jak? cen? zap?acisz, gdy zakochasz si? zbyt mocno, a znajomo?? oka?e si? tylko letni? przygod??

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Umiejętność nawiązywania kontaktów - ma ją każdy, ale efekt zależy od...

Published: Tuesday, 09 August 2016

Jako?? naszego ?ycia zale?y od tego, jak sobie uk?adamy stosunki z innymi lud?mi. Dobrze jest mie? przyjaci?? i znajomych, ?y? w zgodzie z szefem, kolegami w pracy... Tylko jak to osi?gn???

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

ZEMSTA: satysfakcja z zemszczenia się za krzywdę to iluzja [BADANIA]

Published: Tuesday, 26 July 2016

Najcz??ciej zemsty pragniemy, kiedy krzywd? zadaj? nam inni ludzie. Badania dowodz?, ?e wi?kszo?? z nas jest m?ciwa - nie puszczamy krzywd p?azem i gdy tylko mamy okazj? do zemsty, ch?tnie z niej korzystamy, wierz?c, ?e „zemsta przyniesie ulg?”. A to nieprawda!

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Wygórowana ambicja: wada czy zaleta?

Published: Tuesday, 09 August 2016

Mie? aspiracje i cele ?yciowe to pi?kna rzecz. Niestety wyg?rowane ambicje mog? nas zniszczy?, sta? si? ?r?d?em uzale?nie? od alkoholu, telewizji, pracy itp. Kiedy ambicja przestaje by? motorem, a staje si? hamulcem blokuj?cym rozw?j?

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Terapia zajęciowa – metody rehabilitacji i aktywizacji osób...

Published: Tuesday, 26 July 2016

Terapia zaj?ciowa to forma rehabilitacji os?b niepe?nosprawnych, kt?ra polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jej celem jest zwi?kszenie sprawno?ci manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Udzia? w terapii zaj?ciowej ma du?e znaczenie dla psychiki os?b z dysfunkcjami – pozwala zapomnie? o w?asnych ograniczeniach, rozwija wra?liwo??, buduje poczucie w?asnej warto?ci oraz przystosowuje do ?ycia w spo?ecze?stwie.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

TANIEC - świetna forma rehabilitacji dla SENIORÓW

Published: Tuesday, 09 August 2016

Taniec to tak?e forma terapii i ?rodek antydepresyjny. Dlatego jest ?wietn? form? aktywno?ci fizycznej dla senior?w. Nie patrz w kalendarz i nie poddawaj si? og?lnie panuj?cej opinii, ?e taniec jest zarezerwowany tylko dla m?odych.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.

Psychologia operacji plastycznych - zalety i niebezpieczeństwa...

Published: Tuesday, 26 July 2016

Du?y biust, pe?ne usta, twarz bez jednej zmarszczki - idea? lansowany przez media to marzenie wielu kobiet. Aby si? do niego zbli?y?, wiele kobiet decyduje si? na operacje plastyczne. W wielu przypadkach motywacj? do zrobienia sobie operacji plastycznej jest potrzeba dostania lepszej pracy, zwi?kszenia pewno?ci siebie lub za wszelk? cen? zatrzymania partnera u swego boku.

Wi?cej informacji w katalogu medycznego.