Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

3 ćwiczenia do zgrabnego brzucha i talii

Published: Tuesday, 03 March 2015

Marzysz ubiera? r??ne stroje, ale brzuszek was стыдит? Wi?cej informacji w katalogu medycznego.
?wiczenie 1
Pozycja wyj?ciowa: w le?eniu na plecach, r?ce u?o?one wzd?u? cia?a. Ka?da noga na przemian wznosi si? na 90 stopni. Podczas wykonywania ?wicze? brzucha i talii nale?y uwa?a? za ровностью dr?g oddechowych. Przy unoszeniu n?g robi si? wdech, po opuszczeniu - wydech. ?wiczenie b?dzie wykonywane ka?dej nogi 6-8 razy. Przy obni?aniu stopy nale?y zatrzyma? si? na kilka sekund. W tym czasie mi??nie s? szczeg?lnie napi?te. Ale op??nienia nie powinny by? u?ywane dla pocz?tkuj?cych, tylko jak komplikacja. Nogi mo?na podnosi? i opuszcza? bezpo?rednio lub wzi?? troch? na boki.


?wiczenie 2
Przyj?te to samo do pozycji wyj?ciowej. Najpierw wznosi si? prawa noga jest o 90 stopni, nast?pnie lewy. Je?li w pierwszym ?wiczeniu ka?da noga wznosi si? i opada, w tym wykonaniu ?wicze? brzucha i talii nogi wznosz? si? na przemian, ale opadaj? razem. Podczas podnoszenia i opuszczania n?g oddech nie jest op??niony. ?wiczenie powtarza si? 4-5 krotnie. W rezultacie, jak wzmocni? mi??nie proste brzucha i dolne. Tym samym brzuch wyci?gn?? z do?u.

?wiczenie 3
Podczas trzeciego ?wiczenia przyj?te pozycja wyj?ciowa le?enie na plecach, ale r?ce przy tym przed?u?ony na boki. Nie odrywaj?c st?p od pod?ogi, tu??w obraca si? w lewo. D?o? prawej r?ki umieszczony na d?oni lewej. Po powrocie do pozycji wyj?ciowej, wykonywana jest ta sama kombinacja w drug? stron?. W?r?d ?wicze? brzucha i talii ten trening jest w stanie uaktywni? procesy metaboliczne w miednicy. Efekt uzyskuje si? kosztem aktywnych wychyle?, bez powrotu do pozycji wyj?ciowej. Tym samym s? sprz?tane centymetry w biodrach.

Przypominamy, wcze?niej pisali?my o tym jak schudn?? w brzuchu i talii.

 Calvin Ridley Womens Jersey